ciino.eu» Работен план

Работен план 2013 г.

РАБОТЕН ПЛАН - 2013 

НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИИНО)

(ноември 2012 – декември 2013 г.)

 

            Въведение

            През настоящата първа година от своето съществуване Центърът  фокусира дейността си върху няколко основни целеви приоритети:

 

С актуалните приоритети ЦИИНО се стреми към постигането на дългосрочен устойчив баланс и синергия на дейности и изяви в няколко основни направления:

           

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 

-        създаване на студентска секция към центъра

-        търсене на офис

-        партньорска мрежа (споразумения и договори)

-        външна подкрепа

-        издание

ФОРУМИ

 

-        ТЕКУЩИ  (месечни  открити лектории )

-        ГОДИШНИ  (виртуална конференция,  контактна среща)

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

-        Национално изследване на формите и практиките за неформално образование  (Фонд „Научни изследвания”-МОМН)

-        Развитие на университетското образование в сферата на неформалното образование (НИС)

 

ПАРТНЬОРСКИ  ПРОЕКТИ

 

-        Сравнителни  изследвания

-        Съвместни университетски програми и практикуми

-        Съвместни публикации

-        Съвместно рецензиране

 

ОБУЧЕНИЯ

-        ВЪТРЕШНИ – за студенти и докторанти от СУ

-        ВЪНШНИ – за студенти, докторанти и преподаватели от чужди университети у нас и в чужбина

 

 

 

УСЛУГИ

 

-        Консултантска дейност

-        Обучение

-        Дизайн на обучителни програми

-        Външно експертно оценяване и мониторинг

-        Методическо ръководство

-        Научна и езикова редакция, издателска дейност

-        Библиографски справки и описания

-         Рецензиране

 

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

 

-        Иновации в неформалното учене и обучение

-        Иновации в управлението на неформално образование

-        Български добри практики в неформалното образование

-        Неформални (народни) университети и пр.

 

ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

 

-        Уеб сайт

-        Facebook, Twitter

-        Публикации и интервюта в медии

-        Каталози, база данни, контактни мрежи

 

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР

 

Срещи / събития

Екипна работа

17 декември 2012

-  Годината за ООН през погледа на България – организирано от Българското дружество за ООН

Декември – януари - февруари

 

 

14 януари

-   Представяне на резултатите от практикумите и обучението на студентите от специалност Неформално образование

 

-   Дискусия с участието на студенти и преподаватели във факултета за мерките, чрез които да се подготви и реализира активна информационна кампания за  популяризиране на неформалното образование като практическа сфера и университетска програма

 

   Информационна среща за асистентския стаж по програма Коменски – възможност за неформално учене на студентите от специалност Педагогика и педагогическите профили от всички факултети

Декември – януари – февруари

 

- Подготовка на малки проекти по НИС

 

- Подготовка на информационна кампания за популяризиране на неформалното образование като университетска програма и професионална сфера

   Февруари

-  Кампания по набиране на доброволци за информационната кампания

- Създаване на фейсбук страница на ЦИИНО

        Февруари

- Старт на информационна кампания

- Старт на тематични обучения

- Работни срещи с потенциални партньори

 

16.03.13 – подготвителен семинар за студенти доброволци в информационната кампания

 

 - Представяне на драма модел на обучение за учители и ученици от НУВ студенти от НО и Педагогика в залата на Алма Алтер от Образователен театър. м. март- май отг. Радка Василева

              

                Март

 - Информационна кампания

 - Малки проекти

 - Тематични обучения (евентуално)

   Април - май

  - 24-26.04.2013 г. - Фестивал на образованието – партньори на Сдружение „Професионален форум за образование”

       

          Април – юни

 -  Информационна кампания

 - Малки проекти

 - Тематични обучения

 - Информационна кампания по училищата    студенти доброволци

    Юни

 - Партньорска среща – с цел определяне на общи приоритети и планове за следващия период

    Септември

 -  Българо-ирландска работна среща – с цел обмен на опит и информация относно стандартите и квалификацията на обучителнте в сферата на неформалното образование

 

           

              Септември – ноември

 

 -  Работни групи за разработване на СДК за практици

 -  Работни групи за създаване на национална мрежа за образование

   Октомври

  -  Пренатално възпитание –  семинар за представяне на международната мрежа от асоциации в Европа (координатор: доц. В. Боянова)

 

 

10.02.2013 г.                                      Ръководител на ЦИИНО:

                                                                  Проф. д-р Силвия Николаева