ciino.eu» Актуално

АКТУАЛНО

       

                                       П О К А Н А

за участие в националната инициатива

„МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”

Годишна инициатива на

Националната мрежа за неформално образование

 

         Националната мрежа за неформално образование е неофициално обединение от хора и организации (граждански, частни и публични), обединени от желанието си да подкрепят промените в обществените нагласи към неформалното учене и образование и третирането му като естествена част от системата за обществено обучение и образование. Създадена през 2013 г. понастоящем тя обединява над 80 членове (физически и юридически лица) от цялата страна и се координира от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет ( www.ciino.eu    facebook: ЦИИНО).

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво е „майсторски клас за будители”?

      С това наименование в случая се назовава широка гама от публични дейности, събития и проекти, които целят да популяризират сред широк кръг публики изключителни постижения на българската духовност и образование, като по този начин направят разпознаваеми и ценени техните създатели – десетки  и стотици наглед обикновени хора и общности, чийто труд, морал и устойчивост задават автентичните върхове на народностната ни духовност и възвишеност днес. Конкретните формати могат да варират пределно свободно – от публични срещи и дискусии през семинари, ателиета и демонстративни сесии, до открити уроци, обучителни модули и медийни формати.

 

Обосновка на идеята

            Философската основа на проекта е убедеността, че будителят не се създава от университетските специалности и професионалните направления, а само може да бъде открит и/или подкрепен чрез тях. Те не са задължително дипломирани и сертифицирани, но задължително заразяват останалите с ентусиазъм, харизма, отдаденост и устойчивост, независимо от своята възраст, зрялост, опит, таланти или проблеми. Ето защо будителите са навсякъде, където се случват истинските промени в духовността и отговорното ни живеене.

       Това е и мисията на проекта – да се подкрепят и направят по-видими ежедневните усилия на обикновените хора като носители на автентична народностна духовност и будителство, съчетаващи отдаденост и мъдрост, доброта и целеустременост,       споделяне и взаимна подкрепа, паралелно учене и  научаване, вземане и даване. В този смисъл будителите ще ги открием не само в училищата и културно-просветните центрове, но и във всяка друга естествена социална среда и общност, в която се случва човешкото учене, споделяне, подкрепа и образование.

       Социеталната цел на проекта е да активизира търсенето и цененето на днешните автентични български будители и да разшири възможностите за популяризиране на техните постижения и опит, както и за създаването на школи от техни последователи и ученици.

Паралелната изследователска цел на проекта е да апробира подходи  за идентифициране и привличане към социетално ориентирани академични специалности и кариери на юноши и младежи с изявени интереси и умения за социална, културно-просветна и педагогическа работа. В момента в тези толкова важни за общественото ни развитие специалности като педагогика, неформално образование, социални дейности, социална педагогика, образователен мениджмънт, педагогика на девиантното поведение и много други, попадат по-скоро случайни хора, отколкото осъзнати  личности. Това не просто води до огромен брой отпадащи още през първите академични семестри и години студенти, но и пренасочва академичните усилия от развитие на професионалната култура и компетентност на бъдещите специалисти към тяхното по-скоро професионално-личностно мотивиране, консултиране и ориентиране.

                                   

Реализацията

 

          Тя може да съчетава както малки институционални дейности, инициативи или проекти, така и неформални национални и местни инициативи, представящи върхови постижения в различни сфери на културата, образованието, традициите, технологиите. Всички те ще формират единен годишен календар на инициативата, който ще бъде структуриран в две основни фази (етапи), свързани с  два национални празника: 24 май и 1.ноември (фиг.1).   На основата на този годишен календар инициативата може да се превърне в традиционна, ако през 2015-та проработи добре.

 

 

Фиг.1   Примерен годишен календар на инициативата

 

 

Национална инициатива

 

Забележки

Януари

Подготовка на кампанията

 

Февруари

 

фаза 1 -

„Учители – будители”

 

Обединява всички национални, местни и училищни дейности и събития с фокус върху постиженията на най-успешните ни учители, треньори и преподаватели.

Март

Април

Май

 

24.5. – финално събитие

Юни

Фаза 2 -

„Духовните будители на

съвременна България”

 

Обединява всички национални, местни и институционални дейности и събития с фокус върху постиженията на народни будители от всички сфери на обществения живот.

Юли

Август

Септ.

Окт.

Ноември

 

1.11. – финално събитие

 

Декември

Приключване

 

 

 

 

 

 

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ?

        Тук ще представим основните (но не единствени) варианти за включване в инициативата.

                                                 КАТО  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 1. „Познавам будител” – Всеки български гражданин, без ограничения на възрастта, може да изпрати предложение за общественик, творец или майстор в професията, чиито дела и принос оценява като пример за национално значимо будителство в наше време. Инициативният комитет ще се запознае с всеки конкретен случай и ще предложи вариант за включването му в инициативата „Майсторски класове за будители”. За целта е важно да сме максимално улеснени от получена достатъчно информация и убедителни доказателства за оригинално творчество и високо майсторство.

 

 1. „Аз съм будител” - Всеки български гражданин, без ограничения на възрастта, който желае да сподели свои високи постижения и опит, чрез които променя съдби и пробужда духовността и творческия потенциал на другите, е добре дошъл да го сподели. За целта може да изпрати описание на своите качества, постижения и резултати (продукти), като за целта използва свободен формат на текста и приложенията към него.

 

 1. „Представям будител/и”  -  Всеки български гражданин или инициативна група има възможност да организира събитие или кампания, чрез които да представи свой познат или представител (на групите) като пример за съвременен будител. Ако организираното от вас събитие (майсторски клас) ще се проведе в избран от вас контекст (време и място), ще се радваме да го включим в годишния календар на инициативата „Майсторски класове за будители 2015” и по този начин да го популяризираме.

 

 1. „БГ уикипедия – днешните будители” – Физически лица и неформални инициативни групи могат за изпращат на инициативния комитет разработки на статии за съвременни будители, които да бъдат публикувани в уикипедия на български език като хиперлинк на статията за народните будители.

 

 1. Видеотека „Майсторски класове за будители” - Физически лица и неформални инициативни групи могат за изпращат на инициативния комитет любителски или професионално изготвени видео клипове и материали, представящи реализирани по места събития, свързани с инициативата „Майсторски класове за будители”. Всички получени материали, които не противоречат на социално приемливия (нет)икет и кореспондират с целите и ценностите на инициативата, ще бъдат качени на тематичната платформа в YouTube с осигурени няколко равнища на достъп.

 

 1. Будителите в социалната мрежа” - Физически лица и неформални инициативни групи могат за изпращат на инициативния комитет предложения/истории за най-значимите граждански и просветни инициативи, реализирани в социалните мрежи, които да бъдат включени / забелязани от инициативата.

 

 1. „Къде сте, будители?” – Заинтересованите лица и неформални групи могат да инициират кампании за откриване на хора (и по-специално ученици и младежи), които имат интерес към социално ориентирани професии и кариери – учител (преподавател), организатор на образователни дейности и услуги, социален педагог (възпитател), социален работник, младежки работник, детски психолог и др. Тези техни инициативи ще бъдат активно подкрепяни от инициативния комитет, като се включват в годишния календар, осигурява се при поискване професионална помощ, популяризират се и др.

КАТО ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА)

 1. „Майсторски класове у дома” – Всяка организация и/или институция има възможност да участва със свои собствени инициативи на място, като изпрати на инициативния комитет своевременна информация за избраните от тях творци или творчески екипи, чиито постижения иска да популяризира чрез „Майсторските класове за будители”. Това могат да бъдат както нови инициативи, така и  традиционни (ежегодни) форуми, които са сцена или трибуна на съвременните местни будители, и които тази година могат да станат част от годишния календар и  намерят и да място в медийното покритие на инициативата. Формата на майсторските класове също може да варира силно – от традиционни открити уроци през ателиета, тематични семинари, публични срещи, четения, демонстрации, творчески срещи, инсталации и изложби, представления, авторски и юбилейни концерти, и много други.

 

 1. „Представяме нашите будители” - Всяка българска организация или институция може да изпрати предложение за учител, общественик, творец, топ мениджър или майстор в професията, чиито дела и принос оценява като пример за национално значимо будителство в наше време. Инициативният комитет ще се запознае с всеки конкретен случай и ще предложи вариант за включването му в инициативата „Майсторски класове за будители”. За целта е важно да сме максимално улеснени от получена достатъчно информация и убедителни доказателства за оригинално творчество и високо майсторство.

 

 1. „БГ уикипедия – днешните будители” – Всяка българска организация или институция може за изпраща до инициативния комитет разработки на статии за съвременни будители, които да бъдат публикувани в Уикипедия на български език като хиперлинк на статията за будителите.

 

 1. Видеотека „Майсторски класове за будители” - Всяка българска организация или институция може за изпраща до инициативния комитет любителски или професионално изготвени видео клипове и материали, представящи реализирани по места събития, свързани с инициативата „Майсторски класове за будители”. Всички получени материали, които не противоречат на социално приемливия нетикет и кореспондират с целите и ценностите на инициативата, ще бъдат качени на тематичната платформа в YouTube с осигурени няколко равнища на достъп.

 

 1. Будителите в социалната мрежа” - Всяка българска организация или институция може за изпраща до инициативния комитет предложения/истории за най-значимите свои граждански и просветни инициативи, реализирани чрез използвани от тях социални мрежи, които да бъдат включени / забелязани от инициативата.

 

 1. Общински/градски/селищни „Майсторски класове за будители”  – организирани на по-обхватен териториален принцип, вкл. като част от официалните тържества по повод на 24.май и 1.ноември.

 

 1. Медийни инициативи „Днешните будители” или „Майсторски класове за будители” – ако вашата организация е издателство, печатна или електронна медия, то бихте могли да посветите свои тематични предавания и издания на днешните будители. В този случай ще получите пълната подкрепа на инициативния комитет, който ще ви предостави цялата налична информация.

 

 1. „Професии за будители” – всички образователни (училищни и извънучилищни) учреждения, младежки организации, кариерни центрове и др., чийто предмет на дейност е образование и образователно и кариерно ориентиране, могат да организират местни събития и кампании за привличане на ученици, младежи и експерти от всички обществени сфери към кариерни възможности в сферата на формалното и неформално образование. Тези събития ще бъдат включвани в годишния календар и популяризирани много активно на всички равнища на инициативата.

 

 

Изброените варианта на участие са примерни.

Всяка друга интересна идея е добре дошла.

 

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 В ИНИЦИАТИВАТА „МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”

 

Заявител

Имена

(лични или на организацията)

 

Контакт

 

Адрес

Телефон

Имейл

Уебсайт

Лице за контакт (за организациите)

 

 

Форми на участие

 

(Изброяват се избраните основни форми на включване в инициативата)

 

Предложения за годишния календар

 

(изброяват се по месеци)

 

Имейл лист

 на лицата (организациите), които желаят да бъдат включени в информационната система на инициативата (само имейли, без имена)

 

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА СЪБИТИЕ В ГОДИШНИЯ КАЛЕНДАР

Всяко физическо или юридическо лице може да предлага неограничен брой събития. За целта попълва отделна заявка за всяко събитие или форум.

Вид и име на събитието

 

Обосновка

(защо го оценявате като будителски форум или пример?)

 

Организатори

Координатор

партньори

 

Очаквани участници / целеви групи

 

 Очаквани резултати

 

Медийно покритие

(кои и какви медии)

 

Очаквана подкрепа

(от инициативния комитет)

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР ПО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

   „СОФИЯ – УЧЕЩ СЕ ГРАД”

 20. ноември 2014 г., 13:30 ч., Нова конферентна зала

 

https://www.youtube.com/watch?v=af_M7-jnnUA

 

Програмата на събитието включва:

 

 Пресконференция (13:00 ч.)

Представяне на резултатите от проекта

Студентска презентация: „ XIII конгрес на учещите градове и студентите” (Барселона, 11-15.11. 2014 г.)

Представяне на тематична книжка „Неформално учене и образование”    на списание Педагогика                   

Представяне на национална мрежа „Неформално образование”

Коктейл с изложение на  организации и проекти за неформално учене и образование (16:30ч., информационен център, Ректората)

Регистрация за участие в събитието на адресsofia_lc@abv.bg

 

 

 

 

 

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Радвамe се да ви съобщя, че вече разполагаме с видеозаписите от петия тематичен семинар от проект "София - учещ се град" на тема "Професионално продължаващо образование". Видеозаписът е дело на екипа на А.Р.И.З.-7, на които благодарим от сърце за безвъзмездната подкрепа! 

 

 

 

Използвам повода, за да напомня, че по проекта съхраняваме аудио записи от основната част от програмата на останалите тематични семинари (с изклюмение на семинар 1 "Здравословен начин на живот и здравно възпитание". Ето защо тези, които имат специален интерес, могат да изпратят заявка, ако искат да получат достъп до тях за учебни или научни цели. 

 

  
СКАЙП ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЯН ГЕЙЕЛ НА ПЕТИ ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР " ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ ПРОЕКТ "СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД"
 
https://www.youtube.com/watch?v=YBr3CGSTVQc&list=UUVC9iDgYVjZY9RUzMILEv0w
 
 
 https://www.youtube.com/results?search_query=V-%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%E2%80%9E%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%E2%80%93+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%89+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D
  https://www.youtube.com/watch?v=Pr2GAzEBScg&list=UUVC9iDgYVjZY9RUzMILEv0w   
 https://www.youtube.com/watch?v=cy5ASSY9kPQ&list=UUVC9iDgYVjZY9RUzMILEv0w
https://www.youtube.com/watch?v=xgeDvKEMgts&list=UUVC9iDgYVjZY9RUzMILEv0w&index=5  

 Снимки има на тези два линка 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852448628132618.1073741896.100001024676284&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891414344203459.1073741875.477620198916211&type=3 
https://www.youtube.com/watch?v=JPRHxh7kOa0

Скоро ще бъде готово и видеото от втория ден на семинара.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМАТИЧНИЯТ БРОЙ НА СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИКА" ПОСВЕТЕН НА НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ Е ФАКТ.

Вижте съдържанието на броя на: http://www.azbuki.bg/editions/journals/pedagogics/contents/108-pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2014/1374-pedagogy-volume-86-number-7-2014 

 

 

 

Педагогика, година LXXXVI, книжка 7, 2014

 

 

 CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ

 


NON-FORMAL LEARNING AND EDUCATION:  POLICIES, PRACTICES AND DISCOURSES / 
НЕФОРМАЛНО  УЧЕНЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ: ПОЛИТИКИ, ПРАКТИКИ И ДИСКУРСИ

 

Non-formal Learning and Education in European Educational Practice / 
Alina Gîmbută – стр. 967

 

 

 

 

 

 

 

Културата  и  нейните  педагогически  формални,  неформални  и  аформални  посредничества /  
Хауме  Трила  Бернет,  Ана  Айюсте  Гонзалес, Jaume Trilla Bernet, Ana Ayuste Gonzalez – стр. 974

 

 

 

 

 

 

 

Societal Developments Change Funding, Organisation and Content of Non-formal Education / 
René Clarijs– стр. 987

 

 

 

 

 

 

 


NON-FORMAL LEARNING AND EDUCATION IN SCHOOL
НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

 

Гражданското  образование –  интегриращ  фактор  за  формалното  и неформалното  образование /Civil Education – Integrative Factor in the Formal and Non-formal Education / 
Лиляна Стракова, Lilyana Strakova – стр. 999

 

 

 

 

 

 

 

Заедно можем повече / Together We Can Do More / 
Диана Смиленова,  Diana Smilenova – стр. 1008

 

 

 

 

 

 

 

NON-FORMAL LEARNING AND EDUCATION IN UNIVERSITY /
НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ

 

Европейски опит в подготовката на специалисти за сектора на неформалното образование на възрастните / European Experience in Preparing Specialists for Non-formal Adult Education’s Sector / 
Вяра Гюрова,  Viara Gyurova – стр. 1015

 

 

 

 

 

 

 

Свързване  на  училището  и  университета:  практики  на  неформално обучение  във  Факултета  по  химия  и  фармация / Connecting School and University: Practices of Non-formal Learning, with the Participation of the Faculty of Chemistry and Pharmacy at University of Sofia / 
Александрия Генджова, Alexandria Gendjova – стр. 1021

 

 

 

 

 

 

 

Неформални   изследвания  в  сферата  на  здравното   възпитание / 
Non-formal Research in Health Education /  
Берджухи  Лефтерова, Berdjuhi Lefterova – стр. 1028

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION / 
ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

The Metamorphosis of Adult Education and Empowerment / 
Jan Gejel - стр. 1039

 

 

 

 

 

 

 

Training Teachers for Non-formal Education: the Letter Programme / 
Alan Rogers – стр. 1050

 

 

 

 

 


Продължаващото обучение като споделено социално учене / Continuing 
Education as Shared Social Learning / 
Стели Петева, Steli Peteva – стр. 1057

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING / УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

Why Lifelong Learning and Why Learning Cities? / 
Michael Osborne – стр. 1067

 

Мисия  на  библиотеките  в  полза  на  неформалното  образование  в контекста на глобални и локални трансформации? /  Mission of Libraries in Benefit of Non-formal Education in the Context of Global and Local Transformations? / 
Александър Димчев, Alexander Dimchev – стр. 1078

 

 

 

 

 

 

 

Програма „Музейно приключение“ в НИМ (за посетители със специални образователни потребности) / Museum Adventure Program of the National Historical Museum, Bulgaria (for Visitors with Special Educational Needs) / 
Стоянка Янакиева, Stoyanka Yanakieva – стр. 1100

 

 

 

 

 

READ IN THE LATEST ISSUES OF AZ BUKI JOURNALS / 
В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА „АЗ БУКИ“ ЧЕТЕТЕ - стр. 1114

GUIDE FOR AUTHORS / УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ - стр. 1116

 

 

 


 

NON-FORMAL LEARNING AND EDUCATION  IN EUROPEAN EDUCATIONAL PRACTICE

 

Alina Gîmbută
National Colleges ”Liviu Rebreanu”, Bistritz – Romania

 

Abstract. This article exposes some  theoretical, general aspects about non-formal learning and non-formal education in European educational practice.  In first section it is presented a learning forms’model at European Commision recomandations  and the active learning approache which justify the importance of non-formal and informal learning in the contemporary, dinamic society; in the second section are sketched  three possible variants  for understanding  non-formal education, reporting at an educational system. As conclusion, the article highlights the posibility of understanding trap, if the terms  learning and  education are used in sinonimy relation.

 


Keywords: non-formal learning,  active learning,  life-long learning, non-formal education

 


Dr. Alina Gîmbuță
National Colleges ”Liviu Rebreanu” 
Bistritz, Romania

 

нагоре

 


 

SOCIETAL DEVELOPMENTS CHANGE FUNDING, ORGANISATION AND CONTENT OF NON-FORMAL EDUCATION

 


René Clarijs
RANEPA University Saint-Petersburg – Russia 
Vrije University Amsterdam and Tilburg University

 


Abstract. The European societies change. The roles of the state and the market are decreasing and the citizen will get a more important role. Based on the positioning triangle we will xplain this societal process that happens or will soon happen in European countries. The traditional top-down policy of governments will be replaced by bottom-up movements by citizens. Not today and probably not tomorrow, but in the medium-long term we will see a different ociety.  This forthcoming transformation will have huge consequences for the position of non-formal education. Non-formal education is more connected to the future societies. This article is a plea for the interest of non-formal education, and shows that a different non-formal education is a logical result of transforming societies.

 


Keywords:  public administration, non-formal education, positioning triangle, changing roles, transformation

 


Prof. Dr. René Clarijs
RANEPA University Saint-Petersburg, Russia 
Vrije University Amsterdam and Tilburg University 
The Netherlands

 

нагоре

 


 

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ИНТЕГРИРАЩ ФАКТОР ЗА ФОРМАЛНОТО 
И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 


Лиляна Стракова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 


Резюме. Статията представя авторовата концепция за гражданското образование като интегриращ фактор за формалното и неформалното образование. Гражданското  образование  се  интерпретира  като „практикуване  на  морален кодекс“. В тази перспектива се разглежда и развитието на децата в образователния процес.

 


Keywords:  civil education, formal education, non-formal education, “moral code”, children’s development, educational process

 


CIVIL EDUCATION – INTEGRATIVE FACTOR IN THE FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION

 


Abstract. The article proposes the concept of the civil education as an integrative factor in the formal and non-formal education. Civil education is interpreted as “Practicing of the Moral Code”. The children’s development in the educational process is discussed in this perspective.

 


Lilyana Strakova, Assoc. Prof.
Faculty of Education
University of Sofia 

 

нагоре

 


 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

 


Диана Смиленова
СОУ „Отец Паисий“ –  град Стамболийски

 


Резюме. В съвременния глобален свят на модерни комуникации и изобилие от информация обучението не може да остане затворено в класната стая. Учителят отдавна не е единственият източник на знания за учениците и в този смисъл той трябва да търси свои съмишленици и партньори извън училищната сграда. Всички ние – учители, родители, общински служители, представители на бизнеса и еправителствени организации – можем да работим заедно и да потърсим  решения  на  проблемите  в  образованието,  да  мотивираме  младите хора  за  учебен  труд  и  личностна  изява,  да  дадем  възможност  на  децата  със СОП да участват пълноценно в обучението, да постигаме по-добри резултати, съизмерими с европейските стандарти.

 


Keywords: new ideas, partnership, motivation, success

 


TOGETHER WE CAN DO MORE

 


Abstract. In our world of high technologies and a huge variety of information, education cannot be kept indoors in the classroom, because it is a dynamic process. The teacher has not been the only source of information for a long time. Faced with all the challenges he/she has to find partners among people from different areas of our social life such as business, municipal administration, culture etc. When we work together, we can solve problems more successfully, motivate young people, give a better chance to children with special abilities.

 


Mrs. Diana Smilenova
Secondary School “Otetz Paissii”
Stamboliiski, Bulgaria

 

нагоре

 


 

ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СЕКТОРА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

 


Вяра Гюрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 


Резюме.  Добре  подготвени,  знаещи  и  можещи  кадри  са  необходими  за всички  сектори  на  образованието.  Но  когато  става  въпрос  за  неформалното образованание  и  в  частност –  за  неформалното  образование  на  възрастните, високо  квалифицираните  специалисти (преподаватели  и  управленци)  гарантират конкурентоспособността на институцията, предлагаща съответните образователни  услуги,  привличайки  повече „клиенти“ (учащи).  В  този  смисъл компетентността  на  кадрите  придобива  икономически (финансови)  измерения. Осъзнавайки това, развитите страни предлагат многообразни възможности  за  подготовка  на  специалисти –  преподаватели,  организатори  на  курсове (андрагози), ръководители (директори, мениджъри и пр.). Статията предлага примери за добър международен опит в това отношение.

 


Keywords: non-formal education, аdult education, non-formal adult education, UNESCO, CONFINTEA, Andragogy

 


EUROPEAN EXPERIENCE IN PREPARING SPECIALISTS FOR NON-FORMAL ADULT EDUCATION’S SECTOR

 


Abstract. Well-prepared, knowing and skilful personal is needed for everyone sector of education. But when the question is about non-formal education, and especially about non-formal adult education the high qualified specialists (teachers/educators and administrators) insure ability of institutes offering educational services for competition by enrolling more “clients” (learners). Therefore, the personal competence gains economical (financial) dimensions. Realizing this, developed countries offer many opportunities for preparing specialists – teachers, andragoges, directors (heads of institutions) course managers etc. Article offers examples of good international experience in such kind of preparation.

 


Prof. Viara Gyurova, DSc
Faculty of Education 
Sofia University

 

нагоре

 


 

СВЪРЗВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО И УНИВЕРСИТЕТА: ПРАКТИКИ НА НЕФОРМАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 


Александрия Генджова 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 


Резюме.  През  последните  години,  с  участието  на  Факултета  по  химия  и фармация на Софийския университет, се реализират практики на неформално обучение,  свързващи  училището  и  университета.  Те  са  насочени  към:  популяризиране на науката и насочване към научна кариера; развитие и изява на способностите  и  талантите  в  областта  на  химията;  подкрепа  и  развитие  на формалното  образование  на  ученици;  подобряване  на  професионалнaта  квалификация  на  учителите.  Практиките  се  осъществявaт  в  множество  неформални  среди.  Те  се  характеризират  с:  разширяване  на  кръга  на  участниците и ролите, които изпълняват, със създаването на трайни взаимовръзки и партньорства. Екипната работа, наличието на научна експертиза и база, богатият предварителен опит и подготовка, активното участие на всички субекти в обучението водят до успехи. Това превръща Факултета по химия и фармация в национална школа за подготовка на бъдещи учени и популяризатори на науката, на лауреати и ментори на международни състезания и олимпиади.

 


Keywords:  informal learning and education, chemistry, school, university, practices

 


CONNECTING SCHOOL AND UNIVERSITY: PRACTICES OF NON-FORMAL LEARNING, WITH THE PARTICIPATION OF THE FACULTY OF CHEMISTRY AND PHARMACY AT UNIVERSITY OF SOFIA

 


Abstract. In recent years, with the involvement of the Faculty of Chemistry and Pharmacy, a number of non-formal learning practices that link school and university have been introduced. The goals of this type of education are popularization of science and science careers among students, development and demonstration of talents in chemistry, support and development of formal education and support of the professional development of teachers. Some of the characteristics of this type of education involve: versatility and applicability in different settings, a broader group of subjects can participate in various roles, and the foundation for lasting friendships and partnerships can be laid. Teamwork, the availability of scientific expertise and instrumentation, former experience, active participation of the subjects in the education grant success. This renders the Faculty of Chemistry and Pharmacy a national school for the preparation of future scientists and proponents of science, of winners and mentors in international competitions and Olympiads.

Dr. Alexandria Gendjova, Assist. Prof.
Research Laboratory on Chemistry Education 
and History and Philosophy of Chemistry
Faculty of Chemistry and Pharmacy 
University of Sofia

 

нагоре

 


 

НЕФОРМАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНОТО  ВЪЗПИТАНИЕ

 


Берджухи Лефтеров
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-siz