ciino.eu» За нас

Статут

В съответствие с чл. 72 (1) на Правилника за устройството и дейността на Софийския Университет и съгласно чл. 1 от Правилника за учебно-научните лаборатории Центърът има статут на учебно-научна лаборатория към катедра „Социална работа”. Неговото официално наименование и абревиатура на български език е „Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО), а на английски език - съответно “Centre for Interdisciplinary Research and Innovation in Non-formal Education” (CIRINO).

 

Сфери на дейност

Центърът осъществява дейности и услуги в следните сфери:

(1) Неформално и аформално учене и образование;

(2) Неформални подходи и практики във формалното (училищно и университетско) образование;

(3) Социални и социално-педагогически концепции и практики;

(4) Управление на неформални инициативи, организации и услуги;

(5) Исторически и сравнителни изследвания в сферата на неформалното образование;

(6) Подготовка и квалификация на кадри за сферата на неформалното образование;

(7) Младежки дейности;

(8) Формиращи дейности и занимания за свободното време;

(9) Системи за духовно и физическо саморазвитие и самовъзпитание;

(10) Неформално образование в общността;

(11) Продължаващо професионално образование;

(12) Учене през целия живот;

(13) Международни, регионални и национални политики, приоритети и програми в сферата на неформалното образование;

(14) Образование за устойчиво развитие и Глобално образование;

(15) Консултиране и посредничество в неформалното образование, и др.

 

Състав

В Центъра право да членуват имат всички щатни служители към ФП.

Понастоящем членове са 17 преподаватели и служители.

  

Преподаватели  и служители

 

Берджухи Лефтерова

гл.ас. д-р, катедра „Теория на възпитанието”

Ваня Божилова

доц. д-р, катедра „Теория на възпитанието”

Василка Антонова

счетоводител към ФП

Вержиния Боянова

доц. д-р, катедра „Социална работа”

Вержиния Райкова

редактор към ФП

Веселина Стоилова

завеждащ факултетска библиотека на ФП

Владислав Господинов

доц. д-р, катедра „Теория на възпитанието”

Гинка Механджийска

Динко Господинов

доц. д-р, катедра „Социална работа”

доц. д-р, катедра „История на педагогиката и управление на образованието”

Елена Денева

инспектор, Деканат

Ивайло Тепавичаров

доц. д-р, катедра „Социална работа”

Илиана Петкова

доц. д-р, катедра „Дидактика”

Константин Теодосиев

гл.ас. д-р, катедра „Дидактика”, зам. ръководител на ЦИИНО

Милена Николова

библиотекар, Факултетска библиотека на ФП

Радка Василева

доц. д-р, катедра „Дидактика”

Росица Симеонова

доц. д-р, катедра „Социална работа”

Силвия Върбанова

Снежана Янакиева

гл.ас. д-р, катедра „Дидактика”

доц. д-р, катедра „Теория на възпитанието”

Силвия Николаева

 

проф. д-р, катедра „Социална работа”, ръководител на ЦИИНО, silvianikolaevabg@abv.bg

 


Доброволци

 

Албина Гълъбова, бакалавър Неформално образование

Асена Павлова, бакалавър Неформално образование

Вили Николова, бакалавър Неформално образование

Елена Димитрова, бивш студент Неформално образование, магистър МУОНО

Катя Попова, бивш студент Неформално образование, магистър МУОНО

Мадлен Николова, бакалавър Неформално образование

Михаил Иванов, магистър МУОНО

Нора Величкова, магистър МУОНО

Петя Брашникова, бивш студент, Неформално образование

Теодора Рафаилова, магистър МУОНО

Цонка Желязкова, магистър МУОНО

 

Партньори